Skolens initiativgruppe består hovedsagelig af lærere, pædagoger og andre fagfolk, som ønsker at se en skole, der er funderet på de bærende menneskelige værdier, der er formuleret i skolens principprogram.

Blå Veje Skole er arbejdsnavnet, og skolens udgangspunkt er upolitisk og uden nogen form for tilknytning til religiøse retninger og organisationer. Den er åben for alle, der ønsker at tage del i visionen.

Skolekontinentet er 1500 kr. for alle klasser.

0.-3. klasse:  1100 kr. for skole, 400 kr. for SFO

4.-9. klasse: 1500 kr. for skole

Søskenderabat på 25 % for det andet barn og 50 % for de følgende.

Fripladstilskud: Man kan søge fripladstilskud til reduktion af skolepenge og betaling af SFO. Det gør man via skolen til Fordelingssekretariatet (staten). Skolebetaling bliver dermed minus hvad man kan få fra fordelingssekretariatet (minus søskendemoderation)

Vi arbejder mod en løsning hvor vi kan bidrage til det sociale ansvar med fripladser fra forældrebetaling (eller yderligere rabat).

Stå til mål krav og skolens dannelsesideal

 

En fri grundskole skal ifølge lov om friskoler og private grundskoler give en undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kravet omtales “stå mål med-kravet”.

Overordnet betyder det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Stå mål med-kravet læner sig op ad grundloven. Ifølge grundloven har børn i den undervisningspligtige alder ret til fri undervisning i folkeskolen, men forældre kan også selv sørge for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det kan forældrene for eksempel gøre ved at sende deres børn i en fri grundskole.

. Samtidig lægger Blå Veje-pædagogikken i sin tilgang stor vægt på medmenneskelighed, livsduelighed og sunde mindsets. Der arbejdes med opbyggelige, alderssvarende rutiner og gode kerneværdier – vi kalder dem læringsvitaminer – så eleverne kan udvikle sig til selvtænkende, selvstændige unge mennesker med masser af selvværd, nysgerrighed og selvsikkerhed.

Blå Veje-pædagogikken samtænker altid fagligheden og dannelsen som to sider af samme sag, hvor fokusset på det kreative, innovative og musiske styrker fagligheden og elevernes selvstændighed og læring dermed også deres muligheder for at opfylde Fællesmålene.

 

I forbindelse med anvendelsen af computer, mobiltelefoner, smartwatches og digitale medier gælder det for Blå Veje Skole:

 • at vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende kultur ved at sætte fokus på brugen af digitale midler og netetik i undervisningen på alle årgange
 • at mobiltelefoner indarbejdes og bruges som et læringsredskab i undervisningen, hvor det giver mening
 • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes kontinuerligt med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

Digital dannelse

Blå Veje Skole lægger stor vægt på elevernes IT-dannelse. Vi vil i samarbejde med forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor  digitale medier ses som naturlige redskaber i elevernes hverdag og undervisning med alle de spændende muligheder, det giver.

Samtidig er vi meget bevidste om, at en succesfuld brug af IT i skolesammenhæng går hånd i hånd med  digital dannelse. Vi lægger stor vægt på den gode debat om de etiske og filosofiske spørgsmål og dilemmaer, som brug af IT i et digitaliserede samfund rejser.

Hvornår har man brug for IT? Hvad er styrkerne ved det? Hvad er svaghederne? Er det mig, der styrer, hvad jeg bruger IT til og hvornår, eller er jeg blevet for styret af min mobil og computer, så jeg bruger for lidt på kammerater, lektier, familiehygge, fritidaktiviteter eller på bare at være?

Blå Vejes IT-politik

Mobiltelefoner og computere må aldrig blive et forstyrrende element i undervisningen, og inddragelsen af IT kan aldrig træde i stedet for den nærværende lærer eller gå ud over det menneskelige fællesskab og elevernes sociale, fysiske og motoriske udfoldelse. 

På Blå Veje forventer vi, at eleverne har fokus på undervisningen. Vi ved, at elevernes læring kan påvirkes negativt, når de er optaget af andet end undervisning.

Blå Veje har derfor en tydelig politik for 0.-10. klasse med et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv. i både undervisningen og pauserne.

Mobiltelefoner

Blå Veje er som udgangspunkt en mobilfri skole. Eleverne vil blive bedt om at aflevere eller lægge deres mobiltelefon væk i skoletiden, når de er på skolens område.

Hvis forældre har brug for at komme i kontakt med deres børn i løbet af skoletiden, skal de kontakt kontoret eller SFO’en, hvor der altid vil være en telefonvagt.

Brug af computer i undervisningen

Læreren styrer på baggrund af målene for timen, hvornår computeren bruges i undervisningen. Elevens brug af computer skal kun ske, når det er relevant, og de må kun besøge undervisningsrelevante hjemmesider. Computeren skal ved timens start være slukket.

Elevens computer tilhører ikke skolen og vil ikke være omfattet af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade, uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en andens computer, anmeldes dette gennem computerejerens (forældrenes) indboforsikring, som retter henvendelse til det forsikringsselskab, hvor den skadevoldende elevs forældre har deres ansvarsforsikring. Det samme gælder for mobiltelefoner og andet udstyr. 

Hvis skolens IT-regler brydes

Hvis reglerne ikke overholdes, inddrages elevens mobiltelefon/smartwatch med besked om, at den kan hentes på kontoret eller hos læreren, når skoledagen er slut. Ved gentagende brud på reglerne, kontaktes hjemmet.

Ved uetisk brug af mobiltelefoner eller digitale medier kontaktes hjemmet af skolens ledelse.

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Blå Veje Skole:

Specielt til børnene:

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen.
 • Brug ikke nedsættende/diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre.
 • Send ikke trusler til andre – det er strafbart, og det er mobning.
 • Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.
 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter.
 • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det. Ring ikke til din mor eller far.
 • Dine koder er personlige. Del dem ikke med andre!
 • Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at bruge en andens mobiltelefon eller computer uden samtykke. 
 •  

Specielt til forældrene:

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderste sjældent, I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole.

Vi er klar over, at der ligger et pres på forældrene med hensyn til indkøb af mobiltelefon. Her kan forældresamarbejdet i klassen være en stor hjælp. I nogle klasser aftaler forældrene indbyrdes at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt med den ekstra udgift, en mobiltelefon er.

Mobiltelefoner er ikke nødvendige for at skabe venskaber, selv om det kan komme til at lyde sådan, og den kan faktisk være en hæmsko for nærvær i samværet.

Hvis dit barn ringer til dig i skoletiden om en konflikt, hjælper du bedst ved at opfordre til, at de selv prøver at løse konflikten eller kontakter en voksen på skolen. Begynd ikke at løse konflikten for dit barn. Personalet på skolen og i SFO’en har den faglige kompetence til at vurdere situationen og eventuelt deltage i afhjælpningen af denne.

Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare problemet.

Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det.

Skolen vil være karakter-fri indtil 7.klasse.

I Indskolingen og på mellemtrinnet vil eleverne i stedet møde en kultur, hvor evaluering er løbende, samt er de selv er med til at støtte op om deres egen læring. Vi vil arbejde på, et at forældrene  løbende og til forældremøder hører om elevens status og hvordan de kan støtte op om dem derhjemme.

Det er vores erfaring, at eleverne ikke må møde det, som kaldes et “lukket” lærings-mindset. Ofte når vi oplever et barn halter bagefter med et fag,   er det ikke fordi de er ”dumme” eller ”de ikke forstår”, men fordi de har et negativt lærings mindset, som stopper deres udvikling.

Den amerikanske forsker og psykolog, Carol Dweck fra Stanford University har et bud på, hvorfor dette sker. Gennem sin forskning har hun påvist, at vores selvopfattelse (fx tanker om egne evner og intelligens) har afgørende betydning for, hvordan man håndterer udfordringer og dermed hvordan man klarer sig uddannelsesmæssigt og på arbejdspladsen osv. Hun har fundet evidens for, at mennesker kan siges at have ét af to mindset–enten et overvejende ”́fastlåst mindset” eller et overvejende ”udviklende mindset”.

Ved at have løbende, stille og rolige  samtaler med barnet, imens jeg underviser dem i faget, støtter jeg dem også i at udvikle et “udviklende” lærings mindset, som over tid  ændrer deres holdning til deres evner, hvordan de tackler udfordringer i faget og glæden ved faget.

Dette sker ikke på en time, men gennem en periode, men når først  barnet   får et andet mindset, udvikler de sig meget hurtigere.

Ved 7.klasse vil vi   lære eleverne at gøre sig klar til et samfund, hvor der aflægges prøver(og eksamener), og her vil vi støtte op om dem så det ikke ødelægger deres mindset omkring læring.

Eleverne vil ligesom når de afslutter folkeskolen, aflægge en række obligatoriske prøver og delprøver. I Udeskolingen  Udskolingen vil vi  forberede eleverne på at tage prøver og bevare roen til dette. Dette vil ske er igennem gode vaner i at kunne gå til prøve, og måske lære forskellige meditations- og vejtræknings  vejrtrækningstekniker, som afhjælper  angsten for at skulle præstere.

Vi vil støtte eleverne og levere et højt akademisk niveau der, fremmer elevernes dannelse og faglighed, så de føler sig klar til de næste skridt på deres rejse og  ikke bliver skoletrætte, inden de rammer gymnasiet.

 1. Skolen vil have nul-sukkerpolitik, hvor det  giver mening.

Flere undersøgelser viser, at for meget sukker påvirker elevernes koncentrationsevne. Eleverne vil kunne fejre fødselsdage med ‘lidt sukker’, og til skole-events vil der også gives lov, hvor det bliver forældrenes medansvar.

I hverdagen vil der opleves nul-sukker politik.

 1. Skolen vil stræbe efter at blive en økologisk-skole.

Skolen vil dermed satse på at lave økologisk mad indenfor sunde økonomiske rammer. Når  skolen har en vis størrelse, vil vi kunne tilbyde en madordning på et økologisk grundlag.

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke om onde børn. Et barn mobbes, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra èn eller flere personer, hvor barnet ikke kan slippe væk..

ÅRSAGER TIL MOBNING

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Blå Veje Skole skal være kendetegnet ved  et trygt og kreativt miljø  med fokus på faglighed, selvstændighed, omsorg og venskaber.
Vi ønsker et miljø, hvor der handles konstruktivt og velovervejet, når man bliver vidne til mobning. Skolens strategi mod mobning skal hjælpe alle skolens elever, forældre og det pædagogiske personale med at træffe de rigtige valg.

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Gennem undervisning

– Vi vil arbejde med forskellige redskaber. Vi vil lære eleverne at sige fra og at sætte ord på deres føleser.. Derudover er der andre konfliktforebyggende materialer i resten af skoleforløbet, herunder forløb rettet mod digital dannelse, f.eks: sex & samfund.
– Alle klasserne vil udarbejde værdier og normer for god klassekultur, der gennemgås og evalueres løbende, samt på trivselsdagen med henblik på fornyelse. I den forbindelse gennemgås definitionen på mobning.
– Vi har venskabsklasser.
– Der er sat tid af til, at klasselærerne afholder elevsamtaler. (intern evaluering)
– Læreren taler med klassen om, hvordan man modtager en ny elev i klassen.
– Klasselærerne skaber og vedligeholder en stærk fællesskabsorienteret klasse- og klassekammeratskultur.
– (lejlighedsvist arbejder klasserne med tilbagevendende værdibegreber: f.eks. respekt, ordentlig tone, godt kammeratskab etc. )

I frikvarterer

– Vi har venskabsklasser i skolen.
– Vi har prioriteret skolens udearealer højt, så der er gode muligheder for konstruktiv leg. Der laves skemaer over boldbaner for at undgå konflikter.

Samarbejde mellem skole og SFO

– SFO’en og skolen vil der være et tæt samarbejde, og der afholdes fælles møder. På skolen vil der være ansat skolepædagoger fra SFO’en.

På digitale medier

– Der skal være en gensidig forpligtende dialog mellem personale og forældre om digital mobning. Digitale medier vil være et punkt på forældremøder i skolen samt indgå i undervisningen.

Samarbejde med forældre

– Vi afholder møder for kommende børnehaveklassers forældre.
– Vi opfordrer forældrene til at være bevidste om, hvordan de taler til deres børn og om andre børn.
– Vi opfordrer forældrene til at iværksætte forældreinitiativer for at styrke fællesskabet i klassen.  – Vi inddrager forældrene ved både forebyggelse og intervention.
– Vi informerer forældre om digitale medier.

Særlige arrangementer

– Vi arrangerer fælles oplevelser for klassen.
– Vi afholder indskolings- mellemtrins- og udskolingsfest hvert år
– Vi har fordybelsesuger, som kan foregå på tværs af årgange.
– Skolen arrangerer hvert år en trivselsdag for alle elever i fb.m. Skolernes Trivselsdag

PR-møder og fagligt pædagogisk samarbejde

– Den enkelte lærer informerer sine kollegaer i teamet om problemer blandt børnene på de faste PR-møder.
– Alle ansatte på Blå Veje er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller i forhold til samtaleform og sprogbrug.

 

HÅNDTERING AF MOBNING

Tilskuer til mobning

– Den, der får kendskab til mobning/dårlig trivsel kontakter klasselæreren/klasselærerne. Klassen/børnegruppen

– Klasselærerne udarbejder en handlingsplan for klassen eller gruppen, på baggrund af indsamlet empiri.
– Ressourceteamet kan inddrages.
– Ledelsen kan inddrages.

De involverede børn

– Skolen lytter til den enkelte elevs oplevelse og anerkender, at alle har ret til at få deres oplevelse taget alvorligt og blive lyttet til. Skolen er opmærksom på børns forskellige måder at ytre sig på.
– Skolen udarbejder en konkret handleplan.
– Ved voldsomme enkeltstående konflikter gribes der øjeblikkeligt ind fra skolens side.

Klasselærer og klasseteam

– I mobbesituationer udarbejder klassens lærere og skolens ressourcepersoner en handleplan, der passer til situationen.

– Øvrige lærere i klassen inddrages, teamet holdes orienteret, skolens ledelse inddrages og orienteres løbende.

– De berørte forældre orienteres og inddrages.

Forældre

– Forældre har et medansvar for at sikre trivslen i klassen, ved at støtte skolens arbejde.
– Det er vigtigt at sørge for at deltage i og bakke op om de klassearrangementer der afholdes.
– Børn afspejler ofte deres forældre, så sørg for at tale pænt om andre elever samt voksne omkring barnet.
– Hvis dit barn oplever konflikter, er det vigtigt, at du både anerkender barnets oplevelser og samtidig hjælper dit barn til at se situationen fra flere vinkler. Dette kan f.eks. være ved, at
du spørger barnet om, hvordan andre elever måske har oplevet konflikten.
– Snak med dit barn om, hvad han/hun kan gøre, hvis der foregår mobning eller hvis nogen bliver dårligt behandlet. Du kan f.eks. lære dit barn at sige fra når han/hun oplever noget
negativt, og du kan lære barnet at hente en voksen i situationer hvor der er brug for det.

FORANKRING

– Skolebestyrelsen godkender antimobbestrategien.
– Pædagogisk Råd kommenterer og reviderer antimobbestrategien.
– Ressourceteamet holder antimobbestrategien i live, og understøtter kollegaerne i arbejdet med denne.
– Antimobbestrategien introduceres for nye forældre ved mødet for 0. klasserne
– Antimobbestrategien skal kunne ses i trivselsarbejdet i klasserne og i det tværgående samarbejde mellem klasser og alderstrin

Vi vil også åbne en SFO. SFO’en eller ‘fritidshjemmet’ vil fungere som et naturligt led af skoledagen. Pædagogerne vil videreføre nogle af de opgaver eller temaer som de har i skolen, med med et kreativt og mere uformelt tilgang. Så er der altid plads til at tage det med ro og spille sport, og tage på tur i nabo-området eller naturen.

Hvert forår starter de kommende 0. klasser i SFO’en som forårsbørn. Her vil mange ting være nye og anderledes for jeres barn og jer i forhold til de kendte rammer i børnehaven. Der kan let opstå usikkerhed og misforståelser, når man ikke kender stedet eller hinanden. Vi håber derfor, at denne side vil hjælpe alle til en lettere start.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med jer med udgangspunkt i jeres barn.

Bliver I eller er I i tvivl om noget, kan I altid spørge os. Vi håber, at I bliver glade for vores SFO.

SFO’en værdigrundlag:

SFO bygger videre på skolens dannelse af verdensborgere. Vi vil vægte 3 ting specifikt.

 • Tryghed & læring
 • Dannelse
 • Fællesskab

Ud fra dette værdigrundlag arbejder vi med en profil, som har fokus på:

Udeliv

Udelivet tilbyder børnene motoriske udfordringer, styrkelse af deres fysik og en større forståelse for grundlæggende sammenhænge i naturen og lokalområdet. Vi ønsker, at børnene udvikler miljøbevidsthed. Vi vil pirre børnenes nysgerrighed til at eksperimentere i deres udendørs omgivelser. Vi ønsker, at de lærer at bruge deres sanser. Vi passer selv vores blomsterkummer, som børnene får ansvar for.

De voksnes rolle i udelivet er at være inspiratorer og igangsættere for børnenes aktiviteter, spil og leg. I salen og på boldbanen spiller børnene forskellige boldspil, og i skolegården kan de cykle og sjippe. De må færdes frit over hele skolens område.

En gang om ugen tager vi på tur med en gruppe børn. Det kan være små ture i lokalområdet eller en større tur ud i det blå.

Bevægelse

Vi ønsker at fremme børnenes sunde vaner og sikre dem de bedst mulige trivselsforhold. Vi ønsker at have et dagligt og alsidigt tilbud om fysisk aktivitet og bevægelse. Vi vil have fokus på både den grov- og finmotoriske udvikling. Børnene skal udvikle en kropsbevidsthed, som gør dem stærkere i deres fysiske udfoldelser. Vi ønsker børn, der selv tager initiativ og får naturlig lyst til og glæde ved bevægelse. Vi aktiverer blandt andet børnene gennem talrige boldspil, som interesserer mange. Der er turneringer internt. Derudover gør vi en stor indsats for de børn, som ikke er fascineret af en bold. Det er ofte disse børn, som ikke får rørt sig nok, hvis der ikke er noget alternativ til boldspillet.

De voksne igangsætter lege og opfordrer til leg, spil og aktivitet. De voksne er også i bevægelse. Vi er opmærksomme på børnenes forskellige behov og alsidige talenter, når det gælder fysisk aktivitet. Vi inddrager børnene i forslag og ideer til aktiviteter, temaer og projektuger

Kreativitet

Kreativiteten, fantasien og sanserne kommer på spil hos os. I dagligdagen har vi store samt små projekter, hvor børnene får brugt og styrket både deres fin- og grovmotorik.

Vi fordyber os i den kreative verden, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Farver, glimmer, pailletter, maling, stof, perler og garn bliver til personlige gaver eller til at udsmykke vores SFO med. Processen styrker selvværdet hos børnene. Børnene kan selv være idemagere og fremstille rekvisitter til nye lege og spil.

Der opstartes nye projekter hver måned, så der er noget for enhver smag – store som små samt piger og drenge. Projekterne følger også årstiderne. For eksempel kan man i julemånederne fremstille julepynt og julegaver i krearummet og påskeudklip og karsedyrkning i påskemånederne. I sommerperioden rykker vi krea-rummet med udenfor. Det kan foregå i gården eller andre steder i lokalområdet.

Vi arbejder derfor ud fra følgende profil og værdigrundlag:

 • et trygt og anerkendende fritidstilbud
 • et forpligtende fællesskab
 • trivsel og social læring
 • glæden ved at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder
 • et godt og tæt samarbejde mellem SFO, skole og hjem omkring det enkelte barn
 • at vores miljø ude og inde indbyder til børns egen frie leg og fantasi, samt giver børnene lyst til at opleve, eksperimentere, skabe og blive udfordret
 • at børnenes sociale relationer, indbyrdes venskaber og samværet mellem børn og voksne

På Blå Veje Skole ved vi at at trivsel er afgørende for elevens dannelse til verdensborgere. Vi betragter nemlig læring og trivsel som hinandens forudsætninger.

Vores målsætning er:

 • At børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen
 • At den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang.
 • At få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er en høj tolerancekultur og plads til forskellighed
 • At få en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden – både psykisk og virtuelt; ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning
 • At det enkelte barn og den enkelte medarbejder trives
 • At medarbejderne har et udbredt kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning

 

Close Menu