Læring for livet på Østerbro

Vi søger elever, der gerne vil starte på en ny og spændende friskole til august 2023!

Skolen hedder Blå Veje skole og vil ligge et sted mellem Østerbro, Nordvestkvarteret og Nørrebro.

Vil I være med?

Blå Veje Skole har mennesket, naturen og fremtiden som en værdi i sig selv. Mennesker er ikke bare midler til noget. De har et eget formål i sig selv, og dannelsen til verdensborgere står helt centralt.

Kom til informations aften

Oprettelse af forældreforening
 

Vi er meget taknemlige for alle de interesserede forældre og børn, der ser meningen og muligheden med Blå Veje Skole som et helt unikt skoleinitiativ i Danmark.

En næste vigtigt skridt er stiftelsen af en forældreforening, så forældrene kan komme mere med i projektet. Forældreengagementet vil blive helt altafgørende for, at Blå Veje Skole kan blive en realitet til næste år, og I kan hjælpe til på mange forskellige måder, så kom og vær med til at starte foreningen d. 22. juni 2022. kl. 19.00.

 
22.juni

Bispebjerg Kulturhus

Bispebjerg Bakke 6, 1 sal

Kl. 19.00-20.00

 

Se datoerne her eller følg med på Facebook.

Vi vil danne Verdensborgere

Blå Veje er en pædagogisk vision, hvor dannelsesidealet er Verdensborgeren, og hvor de bærende værdier handler om mennesker, natur og fremtid

Vi ser verdensborgeren som et menneske, der ser sig selv som borger i flere samfund, både som en del af en nation, en del af det globale verdenssamfund og en del af universelle menneskehed, som vi alle hører til.

Hvad gør Blå Veje Skole til en anderledes skole?
På Blå Veje søger vi at favne det hele menneske. Vi ser skolen som et universitet for livet. Den pædagogiske tilgang er bygget op omkring dannelsen til verdensborger med tre pædagogiske søjler som det bærende fundament for en holistisk, alsidig tilgang til dannelse og læring.

De 3 pædagogiske søjler

EN PÆDAGOGIK, DER SKABER RO OG UDVIKLING OG STØTTER OP OM EN MENNESKELIG DANNELSESREJSE

En pædagogik og didaktik, der tager afsæt i skolen som et ”universitet for livet”. Eleverne skal lære om verden for deres egen skyld, så de kan agere trygt og sikkert fra egen inspiration og forståelse. De er på deres egen dannelsesrejse. Forskellige børn lærer naturligt i forskellige tempi og på forskellige måder, men der er samtidig mange generelle aldersbetingede behov og muligheder, som Blå Veje Skoles pædagogik målrettet udvikler og støtter op om. "Læringsvitaminer" gør indlæring og vidensoptagelse sjovt og nemt i nogle trygge hverdagsrammer, der er tilpasset børnenes naturlige udvikling, gennem tydeligt lederskab fra lærere og pædagoger, der viser vejen frem. En dannelsesrejse slutter aldrig. Heller ikke for de voksne! Så pædagogerne og lærerne forventes selv at være på denne rejse.

RAMMER, DER SKABER TRYGHED OG UDFORDRINGER

Eleverne skal både udfodres og føle sig trygge i skolen. De fortjener ro til at kunne koncentrere sig og lære. Her vil lærere og pædagoger bestræbe sig på at skabe tydelige og meningsfulde rammer med en klar positiv forventning og orden, hvor klasserummet er den trygge base, funderet i klassiske dyder som gensidig respekt, venlighed, høflighed og ordentlighed. Med dette på plads kan der skabes glæde, inspiration, variation og alt det, som gør hverdagen spændende og sjov. Blå Veje Skole lægger stor vægt på at undrstøtte elevernes trivsel og læring gennem alt fra indretning, stemning, meditationstræning og klare aftaler og regler på skolen. Forældresamarbejdet er også i fokus her og alfa og omega for en god skolegang, så Blå Veje Skole vil have stort fokus på forældreinddragelse og den gode dialog!

SUNDE, NATURLIGE LÆRINGSTILGANGE, SOM STYRKER BØRN OG UNGE FOR LIVET

Forudsætningen for at danne børn og unge til fremtiden og verdensborgerskab er et udviklende, processorienteret læringssyn, som tager afsæt i både sind og krop. Alt kunne bevare sin nysgerrighed uden angst eller psykologisk blokader er afgørende for børns trivsel og læring. De små klasser skal lege sig til gode læringsvaner og skal lære at kunne tænke, skabe, føle og mærke sig til alle emner, så de favner alle deres sanser og evner. De skal også have fag og emner, som styrker deres emotionelle, kropslige og sociale intelligens. Når der kommer et større akademisk fokus i de ældre klasser, skal de helst have opbygget nogle gode vaner og have nogle robuste, gode tilgange til læring, de aldrig står i vejen for sig selv! Vi kan ikke med sikkerhed vide, hvad fremtiden vil kræve af vores elever, men vi kan prøve at give dem det bedste fundament for at kunne trives og møde livet som hele mennesker, der ikke er bange eller usikre på sig selv.

FAQ om skolen

Ofte stillede spørgsmål og svar

Skolen vil være karakter-fri indtil 7.klasse.

Indskolingen og mellemtrin vil eleverne i stedet møde en kultur hvor evaluering er løbende, samt er de selv er med til at støtte op om deres egen læring. Vi vil arbejde på et Forældrene vil løbende og til forældremøde høre om elevens status og hvordan de kan støtte op om dem derhjemme.

Det er vores erfaring at eleverne ikke må møde det som kaldes et “lukket” lærings-mindset. Ofte når vi oplever et barn halter med et fag, så er det ikke fordi de er ”dumme” eller ”de ikke forstår”, men fordi de har et negativt lærings mindset, som stopper deres udvikling.

Den amerikanske forsker og psykolog, Carol Dweckfra Stanford University, har et bud på hvorfor dette sker. Gennem sin forskning har hun påvist, at vores selvopfattelse (fx tanker om egne evner og intelligens) har afgørende betydning for, hvordan man håndterer udfordringer og dermed hvordan man klarer sig uddannelsesmæssigt og på arbejdspladsen osv. Hun har fundet evidens for, at mennesker kan siges at have ét af to mindset–enten et overvejende ”́fastlåst mindset” eller et overvejende ”udviklende mindset”.

Ved at have løbende, stille og rolig samtaler med barnet imens jeg underviser dem i faget, støtter jeg dem også i at udvikle et “udviklende” lærings mindset, som overtiden ændrer deres holdning til deres evner, hvordan de tackler udfordringer i faget og glæden ved faget.

Dette sker ikke på en time, men gennem en periode, men når først at barnet for et andet mindset, udvikler de sig meget hurtigere.

Ved 7.klasse vil vi lærer eleverne af gøre sig klar til et samfund hvor der aflægges prøver(og eksamener), og her vil vi støtte op om dem så det ikke ødelægger deres mindset omkring læring.

Eleverne vil ligesom når de afslutter folkeskolen, aflægge en række obligatoriske prøver og delprøver. Udeskolingen vil vi forbedre eleverne til at kunne tage prøver og bevare roen til dette. Dette vil ske er igennem gode vaner til at kunne gå til prøve, og måske lære forskellige meditations- og vejtræknings tekniker som støtter om angsten for at skulle præstere.

Vi vil støtte eleverne og levere et højt akademisk niveau der støtter op om eleverne dannelse og faglighed, sådan de føler sig klar til de næste skridt i deres rejse, og støtte at de ikke bliver skoletræt inden de rammer gymnasiet.

 1. Skolen vil have nul-sukkerpolitik, hvor de hvor det såvidt giver mening.

Flere undersøgelser viser at for meget sukker påvirker elevernes koncentration. Eleverne vil kunne fejre fødselsdage med ‘lidt sukker’, og til skole-events vil vi der også gives lov, hvor det bliver forældrenes medansvar.

Til hverdagen vil der opleves nul-sukker politik.

2. Skolen vil stræbe efter at blive en økologisk-skole.

Skolen vil dermed dyrke at lave økologisk mad inden sunde økonomiske rammer. Når skoler har en hvis størrelse vil vi kunne tilbyde en madordning med et økologisk grundlag.

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra èn eller flere personer.

ÅRSAGER TIL MOBNING

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Blå Veje skal være kendetegnet ved at faglighed og trivsel går hånd i hånd. Skolen skal udgøre et trygt og kreativt miljø for børnene med fokus på faglighed, selvstændighed, omsorg og venskaber.”
Vi ønsker et miljø, hvor alle handler konstruktivt og velovervejet, når de bliver vidne til mobning. Denne strategi mod mobning skal hjælpe alle skolens elever, forældre og pædagogiske personale med at træffe de rigtige valg.

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Gennem undervisning

– Vi vil arbejde med forskellige redskaber. Vi vil lære eleverne at sige fra og at sætte ord på deres føleser.. Derudover er der andre konfliktforebyggende materialer i resten af skoleforløbet, herunder forløb rettet mod digital dannelse, f.eks: sex & samfund.
– Alle klasserne har udarbejdet værdier og normer for god klassekultur, der gennemgås og evalueres løbende, samt på trivselsdagen med henblik på fornyelse. I den forbindelse gennemgås definitionen på mobning.
– Vi har venskabsklasser.
– Der er sat tid af til at klasselærerne afholder elevsamtaler. (intern evaluering)
– Læreren taler med klassen om, hvordan man modtager en ny elev i klassen.
– Klasselærerne skaber og vedligeholder en stærk fællesskabsorienteret klasse- og klassekammeratskultur.
– (lejlighedsvist arbejder klasserne med tilbagevendende værdibegreber: f.eks. respekt, ordentlig tone, god kammerat etc. )

I frikvarterer

– Vi har venskabsklasser i skolen.
– Vi har prioriteret skolens udearealer højt, således at der er gode muligheder for konstruktiv leg. Der er lavet skemaer over
boldbanerne for at undgå konflikter.

Samarbejde ml. skole og SFO

– SFOèn og skolen har et tæt samarbejde og afholder fælles møder. På skolen er der ansat skolepædagoger fra SFOèn

På digitale medier

– Der skal være gensidig forpligtende dialog mellem personale og forældre om digital mobning. – Digitale medier kan være et punkt på forældremøder i skolen samt indgå i undervisningen.

Samarbejde med forældre

– Vi afholder møder for kommende børnehaveklassers forældre.
– Vi opfordrer forældrene til at være bevidste om, hvordan de taler til deres børn og om andre børn.
– Vi opfordrer forældrene til at iværksætte forældre initiativer, for at styrke fællesskabet i klassen. – Vi inddrager forældrene ved både forebyggelse og intervention.
– Vi informerer forældre om digitale medier.

Særlige arrangementer

– Vi arrangerer fælles oplevelser for klassen.
– Vi afholder indskolings- mellemtrins- og udskolingsfest hvert år
– Vi har fordybelsesuger, som kan foregå på tværs af årgange.
– Skolen arrangerer hvert år trivselsdag for alle elever i fb.m. Skolernes Trivselsdag

PR-møder og fagligt pædagogisk samarbejde

– Den enkelte lærer informerer sine kollegaer i teamet om problemer blandt børnene på de faste PR-møder.
– Alle ansatte på Blå Veje er bevidste om vigtigheden af at være gode rollemodeller i forhold til samtaleform, sprogbrug.

 

HÅNDTERING AF MOBNING

Tilskuer til mobning

– Den der får kendskab til mobning/dårlig trivsel kontakter klasselæreren/klasselærerne. Klassen/børnegruppen

– Klasselærerne udarbejder en handlingsplan for klassen eller gruppen, på baggrund af indsamlet empiri.
– Ressourceteamet kan inddrages.
– Ledelsen kan inddrages.

De involverede børn

– Skolen lytter til den enkelte elevs oplevelse og anerkender, at alle har ret til at få deres oplevelse taget alvorligt og blive lyttet til. Skolen er opmærksom på børns forskellige måder at ytre sig på.
– Skolen udarbejder en konkret handleplan.
– Ved voldsomme enkeltstående konflikter gribes der øjeblikkeligt ind fra skolens side.

Klasselærer og klasseteam

– I mobbesituationer udarbejder klassens lærere og skolens ressourcepersoner en handleplan, der passer til situationen.

– Øvrige lærere i klassen inddrages, teamet holdes orienteret, skolens ledelse inddrages og orienteres løbende.

– De berørte forældre orienteres og inddrages.

Forældre

– Forældre har et medansvar for at sikre trivslen i klassen, ved at støtte skolens arbejde.
– Det er vigtigt at sørge for at deltage i og bakke op om de klassearrangementer der afholdes.
– Børn afspejler ofte deres forældre, så sørg for at tale pænt om andre elever samt voksne omkring barnet.
– Hvis dit barn oplever konflikter, er det vigtigt, at du både anerkender barnets oplevelser og samtidig hjælper dit barn til at se situationen fra flere vinkler. Dette kan f.eks. være ved, at
du spørger barnet om, hvordan andre elever måske har oplevet konflikten.
– Snak med dit barn om, hvad han/hun kan gøre, hvis der foregår mobning eller hvis nogen bliver dårligt behandlet. Du kan f.eks. lære dit barn at sige fra når han/hun oplever noget
negativt, og du kan lære barnet at hente en voksen i situationer hvor der er brug for det.

FORANKRING

– Skolebestyrelsen godkender antimobbestrategien.
– Pædagogisk Råd kommenterer og reviderer antimobbestrategien.
– Ressourceteamet holder antimobbestrategien i live, og understøtter kollegaerne i arbejdet med denne.
– Antimobbestrategien introduceres for nye forældre ved mødet for 0. klasserne
– Antimobbestrategien skal kunne ses i trivselsarbejdet i klasserne og i det tværgående samarbejde mellem klasser og alderstrin.

Vi vil også åbne en SFO. SFO’en eller ‘fritidshjemmet’ vil fungere som et naturligt led af skoledagen. Pædagogerne vil videreføre nogle af de opgaver eller temaer som de har i skolen, med med et kreativt og mere uformelt tilgang. Så er der altid plads til at tage det med ro og spille sport, og tage på tur i nabo-området eller naturen.

Hvert forår starter de kommende 0. klasser i SFO’en som forårsbørn. Her vil mange ting være nye og anderledes for jeres barn og jer i forhold til de kendte rammer i børnehaven. Der kan let opstå usikkerhed og misforståelser, når man ikke kender stedet eller hinanden. Vi håber derfor, at denne side vil hjælpe alle til en lettere start.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med jer med udgangspunkt i jeres barn.

Bliver I eller er I i tvivl om noget, kan I altid spørge os. Vi håber, at I bliver glade for vores SFO.

SFO’en værdigrundlag:

SFO bygger videre på skolens verdensborgere. Vi vil vægte 3 ting specifikt.

 • Tryghed & læring
 • Dannelse
 • Fællesskab

Ud fra dette værdigrundlag arbejder vi med en profil, som har fokus på:

Udeliv

Udelivet tilbyder børnene motoriske udfordringer, styrkelse af deres fysik og en større forståelse for grundlæggende sammenhænge i naturen og lokalområdet. Vi ønsker, at børnene udvikler miljøbevidsthed. Vi vil pirre børnenes nysgerrighed til at eksperimentere i deres udendørs omgivelser. Vi ønsker, at de lærer at bruge deres sanser. Vi passer selv vores blomsterkummer, som børnene får ansvar for.

De voksnes rolle i udelivet er at være inspiratorer og igangsættere for børnenes aktiviteter, spil og leg. I salen og på boldbanen spiller børnene forskellige boldspil, og i skolegården kan de cykle og sjippe. De må færdes frit over hele skolens område.

En gang om ugen tager vi på tur med en gruppe børn. Det kan være små ture i lokalområdet eller en større tur ud i det blå.

Bevægelse

Vi ønsker at fremme børnenes sunde vaner og sikre dem de bedst mulige trivselsforhold. Vi ønsker at have et dagligt og alsidigt tilbud om fysisk aktivitet og bevægelse. Vi vil have fokus på både den grov- og finmotoriske udvikling. Børnene skal udvikle en kropsbevidsthed, som gør dem stærkere i deres fysiske udfoldelser. Vi ønsker børn, der selv tager initiativ og får naturlig lyst til og glæde ved bevægelse. Vi aktiverer blandt andet børnene gennem talrige boldspil, som interesserer mange. Der er turneringer internt. Derudover gør vi en stor indsats for de børn, som ikke er fascineret af en bold. Det er ofte disse børn, som ikke får rørt sig nok, hvis der ikke er noget alternativ til boldspillet.

De voksne igangsætter lege og opfordrer til leg, spil og aktivitet. De voksne er også i bevægelse. Vi er opmærksomme på børnenes forskellige behov og alsidige talenter, når det gælder fysisk aktivitet. Vi inddrager børnene i forslag og ideer til aktiviteter, temaer og projektuger

Kreativitet

Kreativiteten, fantasien og sanserne kommer på spil hos os. I dagligdagen har vi store samt små projekter, hvor børnene får brugt og styrket både deres fin- og grovmotorik.

Vi fordyber os i den kreative verden, hvor det kun er fantasien der sætter grænser. Farver, glimmer, pailletter, maling, stof, perler og garn bliver til personlige gaver eller til at udsmykke vores SFO med. Processen styrker selvværdet hos børnene. Børnene kan selv være idemagere og fremstille rekvisitter til nye lege og spil.

Der opstartes nye projekter hver måned, så der er noget for enhver smag – store som små samt piger og drenge. Projekterne følger også årstiderne. For eksempel kan man i julemånederne fremstille julepynt og julegaver i krearummet og påskeudklip og karsedyrkning i påskemånederne. I sommerperioden rykker vi krea-rummet med udenfor. Det kan foregå i gården eller andre steder i lokalområdet.

Vi arbejder derfor ud fra følgende profil og værdigrundlag:

 • et trygt og anerkendende fritidstilbud
 • et forpligtende fællesskab
 • trivsel og social læring
 • glæden ved at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder
 • et godt og tæt samarbejde mellem SFO, skole og hjem omkring det enkelte barn
 • at vores miljø ude og inde indbyder til børns egen frie leg og fantasi, samt giver børnene lyst til at opleve, eksperimentere, skabe og blive udfordret
 • at børnenes sociale relationer, indbyrdes venskaber og samværet mellem børn og voksne

Skolen vil dyrke elevernes IT-dannelse.

Ud over at eleverne skal kunne bruge IT i undervisningssammenhæng hvor det giver mening, så vil vi sammen snakke med de om alle de etiske og filosofiske spørgsmål som samfundet har omkring IT.

Hvornår har man brug for IT? Fylder det for meget? Hvor er dens styrker?

Angående mobiler, så vil skolen være mobil fri. Eleverne bliver bedt om at aflevere eller lægge sin mobil væk på skolen grund og indenfor skole tid.

Hvis forældrene vil i kontakt med eleverne i skoletiden, skal de kontakt kontoret eller eventuelt SFO’en.

Politik for mobiltelefoner, computere og digitale medier.

Blå Veje Skole vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige elementer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende digital kultur, hvor vi ser positivt på tilgangen til brugen af digitale medier og de muligheder, disse giver.

Blå Veje har derfor en tydelig politik for 0.-10. klasse samt et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv. i både undervisningen og pauserne.

Mobiltelefoner og computere må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.

Ligeledes må mobiltelefon og computer ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling – men man skal ikke underkende deres sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af computer, mobiltelefoner, smartwatches og digitale medier gælder det for Blå Veje Skole

 • at vi vil fremme dannelsen af en god, fornuftig og tidssvarende kultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
 • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen
 • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

Vi forventer, at eleverne har fokus på undervisningen.
Vi ved, at elevernes læring påvirkes negativt, når de er optaget af andet end undervisning. Elevernes brug af computer skal derfor kun ske, når det er relevant, og man må således kun besøge undervisningsrelevante hjemmesider. Læreren styrer på baggrund af målene for timen, hvornår computeren skal bruges i undervisningen. Computeren skal ved timens start være s/lukket.

Den enkelte elevs computer tilhører ikke skolen, og den opfattes derfor ikke af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade – uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en andens computer, så behandles dette krav først overfor computer-ejerens(forældrene) indboforsikring. Indboforsikringen retter derefter krav mod den ansvarsforsikring, som den skadevoldende elevs forældre har for eleven. Dette gælder også for mobiltelefoner og andre devices. 

Hvis principperne brydes

Hvis principperne ikke overholdes, inddrages mobiltelefon/smartwatch med besked om, at den kan hentes på kontoret eller hos læreren, når skoledagen er slut. Ved gentagende brud på ovenstående kontaktes hjemmet.

En elevs u-etiske brug af mobiltelefonen eller digitale medier meddeles hjemmet af ledelsen.

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier.

Specielt til børnene:

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen.
 • Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre.
 • Send ikke trusler til andre – det er strafbart, og det er mobning.
 • Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.
 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter.
 • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det. Ring ikke til din mor eller far.
 • Dine koder er personlige. Del dem ikke med andre!
 • Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at bruge en andens mobiltelefon eller computer uden samtykke. 

Specielt til forældrene:

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderste sjældent, I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads, inden de kommer i skole.

Vi er klar over, at der ligger et stort pres på forældrene med hensyn til indkøb af mobiltelefon. Derfor er forældresamarbejdet i klassen en stor hjælp. I nogle klasser har forældrene lavet aftaler indbyrdes for at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt at have den ekstra udgift mobiltelefonen er.

Mobiltelefonen er ikke nødvendig for at skabe venskaber, selvom det i dag kan komme til at lyde sådan, og den kan også være en hæmsko i forhold til nærvær i samværet.

Hvis dit barn ringer til dig i skoletiden om en konflikt, hjælper du bedst ved at opfordre til, at de selv prøver at løse konflikten, eller at de kontakter en voksen på skolen.

Begynd ikke at løse konflikten for dit barn. Personalet på skolen, og SFO har den faglige kompetence til at vurdere den enkelte situation og eventuelt deltage i afhjælpningen af denne.

Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare problemet.

Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det. 

På Blå Veje Skole ved vi at at trivsel er afgørende for elevens dannelse til verdensborgere. Vi betragter nemlig læring og trivsel som hinandens forudsætninger.

Vores målsætning er:

 • At børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen
 • At den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang.
 • At få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er en høj tolerancekultur og plads til forskellighed
 • At få en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden – både psykisk og virtuelt; ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning
 • At det enkelte barn og den enkelte medarbejder trives
 • At medarbejderne har et udbredt kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning

 

Vores medarbejdere og initiativtagere

Wolfram Conrad

 “I support ‘Blå Veje’ as using real-life problems to motivate learning is a key principle of our “Computer-based Maths” project too, one where we teach students how to choose and use the right tools for the problems they may face during their varied pathways in the future.”

– Wolfram Conrad er ofte refereret for at være en af de mest indflydelsesrige tænker i skoleverden i nyere tid og har lavet en kendt TED-talk (læs mere)

FAQ til det mere praktiske

Ofte stillede spørgsmål og svar

Vi arbejder på at åben på Lersø Parkalle 107 på Østerbro

Hvis du vil donere eller hjælpe med finanisering i form af et lån, kan du ringe til 25713003 eller sende en donation til

Blå Veje Skole

reg. nr..: 7260

konto nr.: 001152993

Give en gave eller lån til Blå Veje Skole (link)

Close Menu
×
×

Basket